info@novostavby-reality.cz (+420) 731 001 877
Česky Česky English English Deutsch Deutsch Pусский Pусский

Jaké podmínky je třeba splnit pro získání hypotečního úvěru?

Musíte prokázat dostatečné příjmy pro splácení, mít vhodné zajištění (nemovitost) v dostatečné hodnotě a předložit příslušné podklady vyplývající z konkrétního účelu úvěru (např. kupní smlouvu, stavební povolení apod). Většinu podkladů Vám jako hypoteční makléřka zajistím (výpis z katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy, zajištění odhadu nemovitosti, kterou se bude ručit, pojištění nemovitosti, konzultace kupní smlouvy atd.)

Kdy si můžu pořídit hypotéku?

První podmínkou je, že Vám musí být více jak 18 let a musíte být způsobilý k právním úkonům.

Druhou podmínkou je doložení příjmů. Pokud jste zaměstnanec – po zkušební době, potvrdí Vám příjmy na speciálním formuláři té které banky účetní nebo, pokud jste podnikatel (fyzická osoba), dokládáte daňové přiznání.

Musím mít nějaké vlastní peníze?

Banky dnes poskytují hypotéky maximálně na 90% zástavní hodnoty nemovitosti. Kromě toho daň z nabytí již není součástí kupní ceny a platí ji kupující – takže další 4% z kupní ceny, které je třeba nějakým způsobem financovat.Pokud prokážete dostatečné příjmy, je možné kombinovat financování s úvěrem ze stavebního spoření nebo spotřebitelským úvěrěm bez zajištění.

Jak rychle budou peníze k dispozici?

Záleží na rychlosti splnění podmínek stanovených v úvěrové smlouvě – banky požadují zpravidla :

 1. doložení podání návrhu na vklad zástavních smluv k zastavované nemovitosti
 2. pojištění nemovitosti většinou včetně vinkulace pojistného plnění
 3. předložení řádně podepsané kupní smlouvy (nebo smlouvy o smlouvě budoucí kupní)
 4. doložení vyčerpání vlastních prostředků (většinou výpisem z účtu)

Mohu si odečíst zaplacené úroky od základu daně?

Ano. V souladu se zákonem o dani z příjmu je možné od základu daně odečíst částku, která se rovná úrokům z hypotečního úvěru zaplaceným ve zdaňovacím období (max. 300.000 Kč).

Pro uplatnění odpočtu úroků je nutné splnit podmínky zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění, (např. skutečnost, že hypoteční úvěr je použit na financování bytových potřeb a objekt slouží k trvalému bydlení klienta nebo nejbližších příbuzných).

Budeme podruhé refinancovat. Můžeme si odečíst úroky z daní?

Ministerstvo financí v polovině srpna 2009 kvůli nejednotné aplikaci ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vydalo pokyn, který umožňuje daňové odpočty úroků i při vícerém přefinancování hypotečních úvěrů. Nová praxe je taková, že poplatník si může i při opakovaném refinancování a při splnění ostatních zákonných podmínek od základu daně z příjmů fyzických osob odečíst zaplacené úroky z úvěru sloužícího k bydlení.

Můžu si vzít hypotéku i na družstevní byt?

Ano. Je však třeba úvěr zajistit jinou vhodnou nemovitostí v osobním vlastnictví.

Pokud již ale předem víte, že do 1 roku (maximálně do 2 let) dojde k převodu družstevního bytu do Vašeho vlastnictví, je možné na jeho koupi využít tzv. předhypoteční úvěr. V tom případě není třeba ručit jinou nemovitostí ovšem výber bank je značné zúžený.

Mám hypoteční úvěr, který jsem použil na koupi bytu. Můžu byt prodat, když je použit jako zástava hypotečního úvěru?

Ano i byt, který je zatížen zástavním právem banky můžete prodat. Z kupní ceny uhradíte předčasně zůstatek hypotečního úvěru. Je však potřeba počítat s tím, že pokud k předčasné úhradě dojde mimo termín ukončení platnosti úrokové sazby, bude banka vyžadovat kompenzaci ztráty ve formě poplatku za předčasné splacení. Pokud je doba trvání smlouvy o úvěru delší než 24 měsíců, může banka požadovat náhradu nákladů, maximálně 1 % z předčasně splacené částky, maximálně částku 50.000 Kč. Po zaplacení hypotečního úvěru se banka vzdá zástavního práva.

Čím mohu úvěr zajistit?

Hypoteční úvěr musí být ze zákona vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která není zatíženapředchozím zástavním právem třetí osoby ani omezením převodu nemovitosti. Zastavovaná nemovitost se musí vždy nacházet na území ČR.

Může požádat o hypoteční úvěr pouze jeden s manželů?

Žádat o úvěr pouze jeden z manželů můžete v případě, že máte zúžené společné jmění manželů či zrušené bezpodílové vlastnictví. Tato skutečnost musí být doložena bance „Dohodou o zúžení společného jmění manželů“ nebo „Dohodou o zrušení bezpodílového vlastnictví„. V opačném případě o hypoteční úvěr žádají manželé vždy společně.

Kdy se může rozestavěná stavba zapsat do katastru nemovitostí?

rozestavěnou stavbu již od 01.01.2014 není možné zapsat do katastru nemovitostí.

Jakým způsobem se provádí zápis dokončené stavby do katastru nemovitostí?

Stavebník si objedná geodetickou firmu, která provede zaměření nemovitosti a vyhotoví geometrický plán. Geometrický plán musí být ověřen oprávněným zeměměřickým inženýrem, že „náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům“. Katastr nemovitostí na geometrickém plánu (vyznačen půdorys, zastavěná plocha) odsouhlasí a potvrdí správnost očíslování parcel a zaeviduje do listu vlastnictví dokončenou stavbu jako součást příslušného pozemku.

Co znamená výraz v novém občanském zákoníku negativ pledge?

Negativ pledge je negativní závazek vlastníka nemovité věci v Zástavní smlouvě. Zástavce se zavazuje, že neprovede nějaký konkrétní úkon, např. že nezatíží nemovitou věc dalším zástavním právem, nepřevede nemovitou věc na jiného vlastníka. Lze i na návrh zapsat na příslušný list vlastnictví do katastru nemovitostí.

Co to je právo stavby?

Právo stavby je nový termín v občanském zákoníku platném od 1.1.2014. Právo stavby je nemovitá věc, zapisovaná do katastru nemovitostí. Je to oprávnění vlastníka zřídit stavbu na pozemku jiného vlastníka. Zřizuje se např. smlouvou mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem na omezenou dobu,maximálně na 99 let. Při výběru hypotéky je třeba mít na zřeteli, že ne všechny banky právo stavby financují.

Co se eviduje v katastru nemovitostí od 1.1.2014?

 1. pozemky v podobě parcel,
 2. budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby,
 3. budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby,
 4. jednotky, vymezené podle občanského zákoníku
 5. jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů,
  • 2 typy jednotek,
  • v jedné budově může být pouze jeden typ jednotek – i nové jednotky v budovách, kde již byly jednotky vymezeny, budou nadále vznikat v režimu zákona o vlastnictví bytů – např. na základě smlouvy o výstavbě,
 6. právo stavby,
 7. nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis
 • nezapisují se již rozestavěné budovy, ale rozestavěné budovy zapsané do KN do konce roku 2013 nebo o jejichž zápis bude požádáno do 31. prosince 2013, budou nadále evidovány v KN a věcná práva k nim budou i nadále vznikat vkladem,
 • rozestavěné jednotky budou zapisovány i nadále, budou i označeny jako rozestavěné, a to v položce způsob využití

Co je přídatné spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku?

Přídatné spoluvlastnictví znamená spoluvlastnictví věci, jejímiž spoluvlastníky jsou vlastníci samostatných věcí určených k takovému užívání, že tyto věci vytvářejí místně i účelem vymezený celek, přičemž tato společná věc slouží společnému účelu tak, že bez ní není užívání samostatných věcí dobře možné,

– např. pozemek s parkovištěm u chatové osady, kdy vlastníci jednotlivých pozemků tvořících osadu mají v přídatném spoluvlastnictví pozemek s parkovištěm,

– přídatné spoluvlastnictví se zapisuje do veřejného seznamu, týká-li se nemovité věci zapisované do veřejného seznamu,

– vlastnictví k podílu na věci v přídatném spoluvlastnictví je nerozlučně spjato s vlastnictvím věci, k jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží. Samostatný převod takové věci nebo podílu na věci v přídatném spoluvlastnictví není možný.

– běžnou správu věci v přídatném spoluvlastnictví zajišťuje správce, přičemž na správu této věci spoluvlastníci přispívají poměrně podle velikosti svých spoluvlastnických podílů. Z právního jednání správce v záležitostech běžné správy jsou spoluvlastníci i správce oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně.